Regulamin Siedlisko Białogóra

REGULAMIN

SIEDLISKO BIAŁOGÓRA

Właściciele Pensjonatu będą Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Jeżeli w treści niniejszego regulaminu występuje określenie Pensjonat to mowa jest zarówno o budynku pensjonatu jak i domkach letniskowych znajdujących się na terenie obiektu ul. Osiedlowa 29, Białogóra.
 2. Jeżeli w treści niniejszego regulaminu występuje określenie pokój to mowa jest zarówno o apartamentach, pokojach jak i domkach letniskowych znajdujących się na terenie obiektu ul. Osiedlowa 29, Białogóra.
 3. Najmujący pokój Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania Właścicielowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Właściciel ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu w chwili meldunku, zgodnie z ustalonym przez Państwa i potwierdzonym naszym mailem terminem rezerwacji. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zwrotowi.
 5. W przypadku niezrealizowanego pobytu, tj. niestawienia się Gościa w dniu rozpoczęcia pobytu do godziny 20:00 wpłacony zadatek przepada w całości na rzecz Pensjonatu, a cała rezerwacja zostaje anulowana.
 6. Jeżeli Klient powiadomi Pensjonat na więcej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zadatek zostanie przesunięty do wykorzystania do końca sezonu letniego danego roku. Nowy termin zostanie ustalony z Właścicielem Pensjonatu w miarę możliwości rezerwacyjnych. Pensjonat zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 7. W przypadku powiadomienia Pensjonatu przez Gościa o nie możności zrealizowania pobytu na mniej niż 30 dni od dnia rozpoczęcia pobytu, wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony, a cała rezerwacja zostanie anulowana.
 8. Właściciel Pensjonatu zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny równoważny, w razie takiej konieczności.
 9. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeź W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 10. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00.
 11. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 12. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją ofertą i standardem przedstawionymi Gościowi na stronie internetowej siedlisko-bialogora.pl.
 13. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 14. Pieski rasy nie sklasyfikowanej jako agresywne akceptowane są wyłącznie podczas pobytów w domkach, jednakże ich obecność musi być każdorazowo uzgadniana z Właścicielem Pensjonatu w chwili dokonywania rezerwacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne są:
  1. amerykański pit bull terrier
  2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
  3. buldog amerykański
  4. dog argentyński
  5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
  6. tosa inu
  7. rottweiler
  8. akbash dog
  9. anatolian karabash
  10. moskiewski stróżujący
  11. owczarek kaukaski.
 15. W przypadku uznania przez Właścicieli Pensjonatu zachowania psa za agresywne, Gość zostanie zobowiązany do jego uspokojenia, a jeśli to nie będzie skuteczne, aż do jego usunięcia z terenu Pensjonatu włącznie.
 16. Goście zobowiązani są do utrzymywania swoich piesków na terenie Pensjonatu i posesji na smyczy, a w chwilach opuszczania pokojów do zabierania ich ze sobą. Zwierzęta (psy i koty) mogą przebywać w Pensjonacie wyłącznie pod Państwa stałą opieką. Prosimy o utrzymywanie czystości i stosowanie woreczków sanitarnych.
 17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich Właścicielom osobiście lub pod nr tel. 601353188, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić Właściciela Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawioną w Pensjonacie lub na jego terenie.
 19. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 20. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu Gościa na Parkingu Pensjonatu.
 21. Zabronione jest wnoszenie rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 22. Gość Pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu jak i elementów stanowiących wyposażenie posesji, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 23. Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 24. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 25. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie Pensjonatu i terenu posesji, w szczególności podczas zabaw odpowiedzialni są ich rodzice bądź opiekunowie.
 26. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy posiada przy sobie klucze do pokoju oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.
 27. Zabrania się przenosić przedmioty Pensjonatowe, meble itp. z pokoju do pokoju.
 28. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 29. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie mogą przebywać na terenie Pensjonatu i posesji od godziny 10.00 do godziny 22.00.
 30. Goście zobowiązują się wykorzystywać pokoje Pensjonatu jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w pokojach i na terenie Pensjonatu.
 31. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciele Pensjonatu zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu w Pensjonacie i nie są wówczas zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 32. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości, albo szkodę na osobie Gości, pracowników Pensjonatu, albo innych osób przebywających w Pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.
 33. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na ich koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i opłaceniu z góry opłaty kurierskiej.
 34. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc a następnie usunięte z Pensjonatu.
 35. Właściciel Pensjonatu ma prawo w dowolnym momencie sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
 36. Opuszczając pokój należy przekazać go Właścicielom i pozostawić klucze w drzwiach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczy Gość hotelowy zostanie obciążony kwotą 100 zł.
 37. Przed opuszczeniem pokoju Gość powinien:
  1. pozakręcać krany
  2. pozamykać okna
  3. wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor, kuchenka elektryczna, grzejnik).
 38. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 39. Na terenie Pensjonatu, w tym – w pokojach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
  1. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł
  2. Naruszenie tego zakazu może skutkować odmówieniem świadczenia usług.
 40. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Goś Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 41. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  2. bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń tylko w przypadku obecności Gościa lub za jego zgodą bez jego obecności
 42. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
   1. udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
   2. użycza deskę oraz żelazko do prasowania
 43. Każdy Gość Pensjonatu akceptując bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 44. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: siedlisko-bialogora.pl oraz w wejściu do Pensjonatu.
 45. ŻYCZYMY UDANEGO WYPOCZYNKU.

Właściciele

Siedlisko Białogóra